Les katas en vidéo

Tous les Katas en un seul lien

PINAN NIDAN

PINAN SHODAN

PINAN SANDAN

PINAN YODAN

PINAN GODAN

NAIHANCHI SHODAN

BASSAI DAI

JION 

JIIN

KOSHOKUN DAI

KOSHOKUN SHODAN

JITTE

SAIFA

KURURUNFA

SANCHIN

SEIENCHIN

SEIPAI

SEISAN

SHIHO KOSHOKUN

SHINPA

SHINSEI

SHISODIN

SOCHIN

SUPARINPEI

TENSHO

JUROKU

CHINTO

MATZUKAZE

MATSUMURA NO ROHAI

MATZUMURA ROHAI

ANAN

NIPAIPO

PAIKU

PACHU

ENPI

HEIKU

CHANTA YARA KUSHANKU